Skip to content

 

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA

 

§ 1.

1.     Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w. Nawiedzenia NMP

2.     Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w godzinach 10.00 do 11.00 po południu od godziny 16.30 do 17.30

 

§ 2.

1.     Cmentarz jest otwarty codziennie od rana do zmroku.

2.     Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, nawałnic, huraganów, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 3.

1.     Na cmentarzu obowiązują opłaty.

2.     Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej. Opłaty przeznaczone są na regulowanie należności za wywóz śmieci, wodę, odprowadzanie ścieków, prace porządkowe, utrzymanie alejek, naprawy oraz inwestycje.

3.     Opłaty pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.

4.     Jeśli przed upływem tego okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd cmentarza ma prawo grób przekopać
i użyć go do pochowania innej osoby.

§ 4.

1.     Na terenie cmentarza zakazuje się:

a)     zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b)    zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

c)     niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

d)    ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

e)     zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

f)     przemieszczania nagrobków,

g)    przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

h)    przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,

i)      prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,

j)      sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,

k)    wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,

l)      wprowadzania zwierząt,

m)   palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie. 

2.     Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia

na wykonywanie prac.

3.     Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

§ 5.

1.     Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

4.     Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

5.     Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

6.     Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować
z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

7.     Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

 

§ 6.

Pełny tekst Regulaminu Cmentarza do wglądu w Kancelarii cmentarza.